Szukaj przystanku Rozkłady jazdy Mapa przystanków

Ochrona Danych Osobowych

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art.24 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z p. zm. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie informuje, że przetwarza dane osobowe w zbiorach:

 1. PRACOWNICY PKM SP. Z O.O.
 2. PASAŻEROWIE PKM SP. Z O.O.
 3. PASAŻEROWIE PKM SP. Z O.O. PODRÓŻUJĄCY BEZ WAŻNEGO BILETU
 4. CZŁONKOWIE PKZP
 5. REJESTR UMÓW I KORESPONDENCJI
 6. SKŁADNICA DOKUMENTÓW PŁACOWYCH
 7. SKŁADNICA AKT OSOBOWYCH
 8. KONTRAHENCI PKM SP. Z O.O.

 

 • Pracownicy PKM Sp. z o.o.

Podstawa prawna:
Przepis ustawy: Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z p. zm.

Zbiór danych PRACOWNICY Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Jaworznie

na podst. art.24 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z p. zm. informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43 – 600 Jaworzno

Dane przetwarzane są w zbiorze danych:
Zbiór danych PRACOWNICY PKM Sp. z o.o. zawierający dane osobowe pracowników i zleceniobiorców Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp., z o.o. w Jaworznie

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

przeprowadzenie procesu rekrutacji, zatrudnienia, szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp., z o.o. w Jaworznie, oraz realizacji umów cywilnoprawnych zawartych ze Spółką.

Udostępniamy dane:
organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z:
Art. 23, pkt 1, ust.2 i 3 Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,

Osoby zainteresowane mają prawo:
dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych (art. 32-35 Ustawy o ochronie danych osobowych).

 

 • Pasażerowie PKM Sp. z o.o.

Podstawa prawna:
Przepis ustawy: Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z p. zm.

Zbiór danych PASAŻEROWIE Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Jaworznie

na podst. art.24 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z p. zm. informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43 – 600 Jaworzno

Dane przetwarzane są w zbiorze danych:
Zbiór danych PASAŻEROWIE PKM Sp. z o.o. zawierający dane osobowe pasażerów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43 – 600 Jaworzno

Celem przetwarzania danych osobowych jest:
wystawienie Jaworznickiej Karty Miejskiej, kodowanie biletów i uprawnień do przejazdów bezpłatnych oraz prowadzenie ewidencji przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie oraz Mennicę Polską S.A

Udostępniamy dane:
organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z:
Art. 23, pkt 1, ust.2 Ustawy o ochronie danych osobowych

Osoby zainteresowane mają prawo:

dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych (art. 32-35 Ustawy o ochronie danych osobowych).

 

 • Pasażerowie PKM Sp. z o.o. podróżujący bez ważnego biletu

Podstawa prawna:
Przepis ustawy: Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z p. zm.

Zbiór danych PASAŻEROWIE PKM SP. Z O.O. PODRÓŻUJĄCY BEZ WAŻNEGO BILETU

na podst. art.24 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z p. zm. informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest:
Zbiór danych PASAŻEROWIE PKM Sp. z o.o podróżujących bez ważnego biletu. zawierający dane osobowe pasażerów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43 – 600 Jaworzno

Dane przetwarzane są w zbiorze danych:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43 – 600 Jaworzno

Celem przetwarzania danych osobowych jest:
wystawienie opłaty dodatkowej oraz windykacja należności  za przejazd bez ważnego biletu przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie.

Udostępniamy dane:
organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z:
Art. 23, pkt 1, ust.2 Ustawy o ochronie danych osobowych

Osoby zainteresowane mają prawo:

dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych (art. 32-35 Ustawy o ochronie danych osobowych).

 

 • Członkowie PKZP

Podstawa prawna:
Przepis ustawy: Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z p. zm.

Zbiór danych Członkowie Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej

na podst. art.24 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z p. zm. informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43 – 600 Jaworzno

Dane przetwarzane są w zbiorze danych:
Zbiór danych CZŁONKOWIE PKZP zawierający dane osobowe członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp., z o.o. w Jaworznie

Celem przetwarzania danych osobowych jest:
gromadzenie wkładów członkowskich, udzielanie pożyczek, wypłaty świadczeń z funduszu D

Udostępniamy dane:
organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z:
Art. 23, pkt 1, ust.2 i 3 Ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.12 1992 w sprawie pracowniczych kas zapomogowo -pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w zakładach pracy.

Osoby zainteresowane mają prawo:
dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych (art. 32-35 Ustawy o ochronie danych osobowych).

 

 • Rejestr Umów i Korespondencji

Podstawa prawna:
Przepis ustawy: Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z p. zm.

Zbiór danych REJESTR UMÓW I KORESPONDENCJI Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Jaworznie

na podst. art.24 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z p. zm. informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43 – 600 Jaworzno

Dane przetwarzane są w zbiorze danych:

Zbiór danych REJESTR UMÓW I KORESPONDENCJI  zawierający rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej  oraz zawartych umów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Jaworznie

Celem przetwarzania danych osobowych jest:
Prowadzenie rejestru przychodzącej i wychodzącej korespondencji oraz zawartych umów

Udostępniamy dane:
organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z:
Art. 23, pkt 1, ust.5 Ustawy o ochronie danych osobowych

Osoby zainteresowane mają prawo:
dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych (art. 32-35 Ustawy o ochronie danych osobowych).

 

 • Składnica Dokumentów Płacowych

Podstawa prawna:
Przepis ustawy: Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z p. zm.

Zbiór danych Składnica dokumentów płacowych Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Jaworznie

na podst. art.24 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z p. zm. informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43 – 600 Jaworzno

Dane przetwarzane są w zbiorze danych:
Zbiór danych Składnica dokumentów płacowych  zawierający dane osobowe pracowników i byłych pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp., z o.o. w Jaworznie

Celem przetwarzania danych osobowych jest:
dokumentowanie wynagrodzeń pracowników i byłych pracowników dla celów emerytalno – rentowych.

Udostępniamy dane:
organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z:
Art. 23, pkt 1, ust.2 i 3 Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, Ustawa z 17 grudnia 1998r o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych z późniejszymi zmianami

Osoby zainteresowane mają prawo:
dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych (art. 32-35 Ustawy o ochronie danych osobowych).

 

 • Składnica Akt Osobowych

Podstawa prawna:
Przepis ustawy: Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z p. zm.

Zbiór danych Składnica akt osobowych Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Jaworznie

na podst. art.24 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z p. zm. informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43 – 600 Jaworzno

Dane przetwarzane są w zbiorze danych:
Zbiór danych Składnica akt osobowych  zawierający dane osobowe byłych pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp., z o.o. w Jaworznie

Celem przetwarzania danych osobowych jest:
dokumentowanie przebiegu zatrudnienia dla celów emerytalno – rentowych.

Udostępniamy dane:
organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z:
Art. 23, pkt 1, ust.2 i 3 Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, Ustawa z 17 grudnia 1998r o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych z późniejszymi zmianami

Osoby zainteresowane mają prawo:
dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych (art. 32-35 Ustawy o ochronie danych osobowych).

 

 • Kontrahenci PKM Sp. z o.o.

Podstawa prawna:
Przepis ustawy: Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z p. zm.

Zbiór danych KONTRAHENCI Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Jaworznie

na podst. art.24 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z p. zm. informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43 – 600 Jaworzno

Dane przetwarzane są w zbiorze danych:
Zbiór danych KONTRAHENCI PKM Sp. z o.o. zawierający dane kontrahentów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie

Celem przetwarzania danych osobowych jest:
Ewidencja faktur za usługi, materiały, towary wykonane bądź zakupione przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Jaworznie

Udostępniamy dane:
Organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z:
Art. 23 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o ochronie danych osobowych

Osoby zainteresowane mają prawo:

dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych (art. 32-35 Ustawy o ochronie danych osobowych).