Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Aktualności 11 lipca 2019

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych, smarów stałych, płynów chłodzących oraz płynów zimowych do spryskiwaczy szyb. Wykaz zamawianych produktów oraz zapotrzebowanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa na okres 1 roku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Oferentem tylko na wybrane pozycje z przesłanej listy w załączniku nr 1.

Zamawiający informuje, że ilość poszczególnych produktów wskazanych w zapotrzebowaniu jest jedynie szacunkowa.

Oferty prosimy składać w siedzibie Spółki: Jaworzno ul. Krakowska 9 (budynek B – sekretariat) do dnia 24.07.2019 godz. 13:00.

Informujemy jednocześnie, że niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 131 pkt.1 ww. Ustawy)

Załącznik nr 1 do zaproszenia na składanie ofert