12 marca 2021

Tytuł projektu: „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z niezbędną infrastrukturą do jego obsługi i ładowania”

Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 26 201 845,00 zł
Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 21 294 313,01 zł, w tym współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 18 100 166,07 zł.

Przedmiot projektu obejmuje:

1. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z:

– montażem Stacji Ładowania Autobusów Elektrycznych w Jaworznie przy ul. Krakowskiej, wraz z budową zasilania w postaci stacji transformatorowej,

– budową pięciu stanowisk zewnętrznych do ładowania autobusów elektrycznych o mocy 5 x 50kW,

– budową jednego stanowiska do ładowania przez pantograf o mocy 250 kW wewnątrz hali napraw i serwisowania. Moduł główny ładowarki o mocy 250kW ma umożliwić zamienne ładowanie przez pantograf lub przez ładowarki zewnętrzne typu plug-in.- pracami remontowymi w/w hali napraw i serwisowania autobusów.

2. Montaż dodatkowej ładowarki pantografowej wraz z kontenerowym budynkiem zaplecza socjalnego dla kierowców w Jaworznie przy ul. Kolejarzy (przystanek końcowy Szczakowa Dworzec PKP).

3. Zakup 6 autobusów elektrycznych przegubowych.

Właścicielem powstałej w ramach projektu infrastruktury będzie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów korzystających z usług PKM Sp. z o.o. w Jaworznie. Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL 2014-2020 i wpisuje się bezpośrednio w realizację Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie. Projekt wpisuje się w Poddziałanie 4.5.1. – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT, co oznacza, że jest zgodny z założeniami Strategii ZIT Subregionu Centralnego.

Planowane efekty:

Korzyści dla środowiska. W wyniku realizacji inwestycji wystąpią istotne korzyści dla środowiska, takie jak:

1. Zmniejszenie emisji spalin.

2. Zmniejszenie hałasu – jedyny hałas, jaki produkują nowoczesne autobusy miejskie z silnikiem elektrycznym to hałas powodowany pracą ogumienia i mechanizmów np. drzwi.

Korzyści dla społeczeństwa. W wyniku realizacji inwestycji wystąpią istotne korzyści dla społeczeństwa takie jak:

– zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów komunikacji miejskiej,

– wzrost komfortu podróży komunikacją miejską,

– zmniejszenie hałasu generowanego przez transport publiczny,

– oszczędność kosztów eksploatacji autobusów – niższe koszty usług,

– wzmocnienie wśród mieszkańców Jaworzna świadomości rozwiązywania problemów związanych z transportem publicznym, przy współudziale środków unijnych,

– poprawa warunków życia mieszkańców Jaworzna poprzez redukcję emisji,

– obniżenie kosztów leczenia chorób spowodowanych emisją spalin oraz hałasu i wibracji generowanych przez silniki wyeksploatowanych autobusów,

– wzrost komfortu życia mieszkańców.

Korzyści ekonomiczne:

– oszczędność kosztów eksploatacji autobusów,

– oszczędność kosztów leczenia (ograniczenie emisji spalin).

Zidentyfikowane, nieskwantyfikowane efekty społeczno-ekonomiczne to:

1. poprawa warunków pracy kierowcy – realizacja projektu umożliwi przede wszystkim wycofanie z eksploatacji autobusów najstarszej generacji, które technicznie znacznie odbiegają od aktualnych standardów. Przede wszystkim nowe autobusy będą wyposażone w szereg zabezpieczeń elektronicznych wspomagających pracę kierowcy, a także posiadają klimatyzowaną kabinę, co gwarantuje optymalne warunki pracy w każdych warunkach pogodowych;

2. poprawa komfortu jazdy pasażerów – w wyniku zastąpienia autobusów najbardziej wyeksploatowanych, pojazdami nowymi, zmniejszy się średnie wypełnienie taboru. Ponadto wszystkie nowe autobusy będą:

a) niskopodłogowe, co zdecydowanie ułatwia wsiadanie osobom starszym, niepełnosprawnym czy opiekunom dzieci w wózkach,

b) posiadać lepiej rozwiązany system wentylacji i są mniej hałaśliwe,

c) generować niższy poziom hałasu i wibracji,

d) wyposażone w monitoring i przyciski alarmowe zapewniające poprawę bezpieczeństwa podróżnych,

e) posiadać klimatyzację całopojazdową – kabiny kierowcy i przestrzeni pasażerskiej.

3. zmniejszenie szkodliwych dla środowiska emisji spalin – w wyniku spalania paliw silniki spalinowe produkują zanieczyszczenia, które są szkodliwe dla środowiska i człowieka. Wymianie podlega 6 szt. autobusów, co znacznie przyczyni się redukcji emisji spalin oraz – w konsekwencji – do zmniejszenia kosztów leczenia oraz poprawy zdrowia mieszkańców. Warto pamiętać, że autobus elektryczny nie generuje prawie w ogóle hałasu.