Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert na zakup pakietu wierzytelności:

Zapytanie ofertowe (.pdf)
Umowa Przelewu Wierzytelności – WZÓR (.pdf)
Umowa Przelewu Wierzytelności – Załącznik nr 2 (.pdf)
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – WZÓR (.pdf)


Zaproszenie do składania ofert na sukcesywne dostawy:

Środków czystości i artykułów chemicznych (.pdf)
Materiałów biurowych oraz tonerów do drukarek (.pdf)


Sukcesywne dostawy oleju napędowego

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ. Formularz ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia / i spełnienia warunków udziału w postępowaniu – wersja edytowalna

Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Pytania oferenta wraz z odpowiedziami (1) (*.pdf)

Informacja z otwarcia ofert (*.pdf)


Ogłoszenie o dostępnych na sprzedaż częściach zamiennych.

Niniejszym zachęcamy do zapoznania się z załączonym niżej wykazem. Wskazane podzespoły są nieprzydatne w PKM Spółka z o.o. ze względu na wycofanie z eksploatacji pojazdów, w których można je zastosować. Bliższe informacje uzyskać można pod numerami telefonu: 795-554-721 oraz 785-330-244. Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert cenowych do sekretariatu PKM (43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 9) w godzinach 7:00 – 15:00. Ofertę można przesłać także pocztą tradycyjną lub na adres e-mail: [email protected] Oferty przyjmowane będą do 18.10.2018 r.