Honorowanie biletów ZK„KM”

Na mocy porozumienia komunalnego, którego stronami są Gmina Miasta Jaworzno oraz Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” z siedzibą w Chrzanowie na liniach A319 w granicach administracyjnych Gminy Chrzanów dopuszcza się stosowanie wybranych biletów okresowych, których emitentem jest Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie.

Szczegółowe zasady honorowania biletów:

1. Rodzaje biletów honorowane na linii 319

1. Na linii komunikacyjnej oznaczonej symbolem „319” dopuszcza się stosowanie następujących rodzajów biletów okresowych ulgowych i normalnych, emitowanych przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie:
1.1. bilet miesięczny o symbolu ML1, o ile wskazaną linią, na której bilet jest ważny, jest linia „29„,
1.2. bilet miesięczny o symbolu M1, o ile gminą, na terenie której wskazano ważność biletu jest Chrzanów,
1.3. bilet tygodniowy o symbolu TL1 o ile wskazaną linią, na której bilet jest ważny, jest linia „29„,
1.4. bilet tygodniowy o symbolu T1 o ile gminą, na terenie której wskazano ważność biletu jest Chrzanów,
1.5. bilet  miesięczny o symbolu M2 o ile jedną ze wskazanych gmin na terenie której wskazano ważność biletu jest Chrzanów,
1.6. bilet  tygodniowy o symbolu T2, o ile jedną ze wskazanych gmin na terenie której wskazano ważność biletu jest Chrzanów,
1.7. bilet miesięczny o symbolu M3,
1.8. bilet tygodniowy o symbolu T3,
przy czym pod pojęciem linii „29” rozumie się linię pozostającą w całości w gestii Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie, łączącej centrum Chrzanowa z dzielnicą Balin.

2. Na linii komunikacyjnej oznaczonej symbolem „A” dopuszcza się stosowanie następujących rodzajów biletów okresowych ulgowych i normalnych, emitowanych przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie:

2.1. bilet miesięczny o symbolu M1, o ile gminą, na terenie której wskazano ważność biletu jest Chrzanów,
2.2. bilet tygodniowy o symbolu T1 o ile gminą, na terenie której wskazano ważność biletu jest Chrzanów
2.3. bilet  miesięczny o symbolu M2 o ile jedną ze wskazanych gmin na terenie której wskazano ważność biletu jest Chrzanów,
2.4. bilet  tygodniowy o symbolu T2, o ile jedną ze wskazanych gmin na terenie której wskazano ważność biletu jest Chrzanów,
2.5. bilet miesięczny o symbolu M3,
2.6. bilet tygodniowy o symbolu T3

3. Regulamin Przewozów

Podczas przewozu obowiązują regulaminy i inne ustalenia właściwe dla komunikacji miejskiej Miasta Jaworzna. W przypadku rozbieżnego poziomu ulg obowiązuje ten poziom ulg, który jest właściwy dla emitenta biletu, który został nabyty przez pasażera. Do przejazdów bezpłatnych uprawnione są osoby, którym uprawnienie takie zostało nadane przez którąkolwiek ze stron porozumienia.

4. Kontrola biletów

Opłaty dodatkowe za przejazd bez ważnego biletu nakładane będą zgodnie z przepisami odpowiednimi dla komunikacji miejskiej Miasta Jaworzno.