Kontrola biletów

Zgodnie z zapisami prawa przewozowego przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona, legitymująca się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, może dokonywać kontroli biletowej w środkach komunikacji miejskiej.

Od nałożonej opłaty dodatkowej pasażerowi przysługuje pisemne odwołanie do PKM Sp. z o.o. w Jaworznie. Odwołanie powinno być wniesione w terminie 14 dni od jej wystawienia. Odwołania złożone po tym terminie nie są rozpatrywane. PKM Sp. z o.o. w Jaworznie upoważniony jest do przekazywania złożonych odwołań celem ich rozpatrzenia firmie kontrolującej bilety, która nałożyła daną opłatę dodatkową.

Wzór odwołania od nałożonej opłaty dodatkowej (*.pdf)

Wpłaty kwoty wymienionej w wezwaniu do uiszczenia opłaty dodatkowej można dokonać gotówką w [Centrum Obsługi Klienta PKM]

Należność można też uiścić w każdej placówce pocztowej lub przekazać przelewem bankowym:

CPW Sp. z o.o.
ul. abpa Baraniaka 88B
61-131 Poznań

numer rachunku bankowego do wpłat:
45 1020 1068 0000 1702 0322 8244

Tytułem:
Imię i Nazwisko osoby, na którą została opłata nałożona oraz numer wezwania widoczny u góry druku.


WYCIĄG Z REGULAMINU PRZEWOZÓW

WYSOKOŚĆ OPŁAT DODATKOWYCH I MANIPULACYJNYCH

  1. Wysokość opłat dodatkowych regulowana jest uchwałą nr XI/127/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego w Jaworznie.
  2. Opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu lub za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu wynosi 240,00 zł (plus przewoźne), płatna do 7 dni – 150,00 zł (plus przewoźne).
  3. Opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu lub za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu płatna w miejscu kontroli wynosi 100,00 zł (w tym przewoźne).
  4. Opłata manipulacyjna za anulowanie opłaty dodatkowej wynosi 10,00 zł.
  5. Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny wynosi 450,00 zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących kontroli biletowej prosimy o zapoznanie się z pełną treścią Regulaminu Przewozów środkami komunikacji miejskiej PKM Sp z o. o.


Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych