Kontrola biletów

Zgodnie z zapisami prawa przewozowego przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona, legitymująca się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, może dokonywać kontroli biletowej w środkach komunikacji miejskiej.

Od nałożonej opłaty dodatkowej pasażerowi przysługuje pisemne odwołanie do PKM Sp. z o.o. w Jaworznie. Odwołanie powinno być wniesione w terminie 14 dni od jej wystawienia. Odwołania złożone po tym terminie nie są rozpatrywane. PKM Sp. z o.o. w Jaworznie upoważniony jest do przekazywania złożonych odwołań celem ich rozpatrzenia firmie kontrolującej bilety, która nałożyła daną opłatę dodatkową.

Wpłaty kwoty wymienionej w wezwaniu opłaty dodatkowej można dokonać gotówką w poniższych lokalizacjach:

  • [Centrum Obsługi Klienta PKM]
  • Kasa w siedzibie PKM; 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 9 (zajezdnia autobusowa): w dni robocze od godz. 7:00 do 15:00 (TYMCZASOWO NIEDOSTĘPNE)

Należność można też uiścić w każdej placówce pocztowej lub przekazać przelewem bankowym.
W tytule wpłaty/przelewu należy podać: nr wezwania oraz imię i nazwisko pasażera, którego wezwanie dotyczy.


Wszelkie należności naliczone od 1 października 2019 roku do 31 lipca 2021 roku z tytułu opłat dodatkowych za brak ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnych lub ulgowych przewozów zorganizowanych przez PKM Sp. z o.o. w Jaworznie zgodnie z umową zbycia wierzytelności zostały przelane na rzecz:

„DUNAJ-Finanse” Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa (tel. 22 595 47 31).

W celu uregulowania należności należy skontaktować się z ww. firmą windykacyjną. PKM Sp. z o.o. nie jest już stroną w tej sprawie.


WYCIĄG Z REGULAMINU PRZEWOZÓW

WYSOKOŚĆ OPŁAT DODATKOWYCH I MANIPULACYJNYCH

  1. Wysokość opłat dodatkowych regulowana jest uchwałą nr XI/127/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego w Jaworznie.
  2. Opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu lub za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu wynosi 240,00 zł (plus przewoźne), płatna do 7 dni – 150,00 zł (plus przewoźne).
  3. Opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu lub za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu płatna w miejscu kontroli wynosi 100,00 zł (w tym przewoźne).
  4. Opłata manipulacyjna za anulowanie opłaty dodatkowej wynosi 10,00 zł.
  5. Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny wynosi 450,00 zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących kontroli biletowej prosimy o zapoznanie się z pełną treścią Regulaminu Przewozów środkami komunikacji miejskiej PKM Sp z o. o.


Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych