Regulamin przewozów

Załącznik do Uchwały Zarządu PKM Spółka z o.o. nr 18/07/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.
Obowiązuje od 20 lipca 2017 r.

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązani są pasażerowie, kierujący pojazdem, kontrolerzy, a także personel nadzoru ruchu.
 2. Umowę przewozu zawiera się poprzez zajęcie miejsca w pojeździe.
 3. Do przejazdu środkami transportu PKM Sp. z o.o. upoważniają:
  1. bilety wyemitowane przez PKM Sp. z o.o. oraz bilety innych podmiotów na mocy odrębnych porozumień (aktualny wykaz dostępny jest na stronie www.pkm.jaworzno.pl),
  2. dokumenty potwierdzające uprawnienia do korzystania z przejazdu bezpłatnego.
 4. Informacja o dostępnych kanałach dystrybucji biletów oraz sposobach wnoszenia opłat za przejazdy dostępna jest na stronie www.pkm.jaworzno.pl oraz w każdym z autobusów.
 5. Bilety ulgowe są ważne po okazaniu przez pasażera dokumentu potwierdzającego posiadanie przez niego prawa do ulgi zgodnie z wykazem osób i dokumentów uprawniających do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej realizowanej przez PKM Sp. z o.o.

ROZDZIAŁ II

PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA

 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach, po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
 2. Pasażerowie opłacający przejazd w pojeździe zobowiązani są to uczynić niezwłocznie po wejściu do środka.
 3. Brak możliwości wydania przez kierowcę reszty przy sprzedaży biletu nie zwalnia pasażera z obowiązku posiadania ważnego biletu.
 4. Brak akceptacji transakcji dokonywanej zbliżeniową kartą płatniczą nie zwalnia pasażera z obowiązku posiadania ważnego biletu.
 5. Pasażerowie zobowiązani są do wykonywania poleceń obsługi pojazdu i innych uprawnionych osób mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania przewozów.
 6. W przypadku ogłoszenia ewakuacji przez obsługę pojazdu lub inne uprawnione osoby, podróżni zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia pojazdu i stosowania się do wydawanych poleceń.
 7. Pasażerowie zobowiązani są w czasie jazdy trzymać się uchwytów i poręczy.
 8. Pasażer, który zajmuje miejsce oznaczone znakiem graficznym „dla inwalidy” lub „dla osób z dzieckiem na ręku”, zobowiązany jest zwolnić to miejsce takiej osobie.
 9. Dziecko przewożone w wózku musi być zabezpieczone przed wypadnięciem.
 10. Pasażer ma obowiązek zasygnalizować żądanie zatrzymania pojazdu na przystanku poprzez naciśnięcie przycisku żądania otwarcia drzwi. Czynność ta powinna być dokonana z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby możliwe było bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku.
 11. W przypadku awarii autobusu podczas realizacji kursu pasażerowi posiadającemu ważny bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy z tym biletem następnym autobusem tej samej linii lub innej linii przebiegającej tą samą trasą albo autobusem zastępczym podstawionym przez przewoźnika. Zasady postępowania przy opłacaniu przejazdu z Elektronicznej Portmonetki określa Regulamin Jaworznickiej Karty Miejskiej.
 12. Pasażer ma prawo poszukiwać rzeczy zostawionej w pojeździe, zgłaszając fakt jej zagubienia u Dyspozytora Ruchu PKM Sp. z o.o. przez okres jednego miesiąca od dnia jej zagubienia.
 13. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach małe zwierzęta trzymane na ręku, bagaż podręczny oraz wózki inwalidzkie
  i dziecięce, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia ich, aby nie utrudniały przejścia i nie zagrażały bezpieczeństwu pasażerów oraz bezpieczeństwu ruchu. Przewóz wymienionego bagażu jest bezpłatny.
 14. Psy mogą być przewożone, gdy mają założony kaganiec, nie zachowują się agresywnie i są trzymane na smyczy. Osoba przewożąca psa zobowiązana jest posiadać w czasie przewozu ważne zaświadczenie potwierdzające zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie.
 15. Pasażer zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru i ciągłej opieki nad przewożonym bagażem i zwierzętami oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia możliwości powstania szkód spowodowanych przez przewożone przedmioty i zwierzęta.
 16. W pojazdach nie wolno przewozić przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu podróżnych oraz niestanowiących bagażu podręcznego w zwyczajowym jego pojęciu (np. telewizory, lodówki, rowery, pralki itp.).
 17. Pasażer, który zauważy pozostawiony bez opieki bagaż lub inny przedmiot niewiadomego pochodzenia, zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie o tym fakcie obsługę pojazdu.
 18. W pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i im podobnych, używania e-papierosów, picia alkoholu oraz stosowania substancji odurzających.
 19. Pasażer odpowiada wobec przewoźnika za szkody powstałe wskutek zanieczyszczenia lub uszkodzenia pojazdu z jego winy oraz za szkody powstałe z jego winy w związku z przewozem bagażu lub zwierząt.
 20. Przewóz rowerów możliwy jest wyłącznie na pojazdach wyposażonych w bagażnik zewnętrzny przystosowany do takiego przewozu.
 21. Aktualny wykaz kursów objętych programem przewozu rowerów znajduje się na stronie www.pkm.jaworzno.pl.
 22. Przewóz rowerów odbywa się w ramach wolnych miejsc na bagażniku rowerowym. Jednorazowo autobus wyposażony w bagażnik rowerowy jest w stanie przewozić maksymalnie 4 rowery.
 23. Montaż roweru na bagażniku i jego zdjęcie przeprowadza właściciel roweru w obecności kierowcy autobusu.
 24. Użycie zamka patentowego do zabezpieczenia roweru na bagażniku wymaga monety 2-złotowej, którą zapewnia pasażer. Moneta ta zwracana jest przy odblokowaniu zamka podczas demontowania roweru z bagażnika.

ROZDZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI OBSŁUGI POJAZDÓW

 1. Kierujący pojazdem ma prawo odmówić przewozu i kontynuowania dalszej jazdy osobom:
  1. odmawiającym okazania lub zakupu ważnego biletu na przejazd albo okazania dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego,
  2. zachowującym się agresywnie,
  3. używającym słów powszechnie uważanych za obraźliwe,
  4. przewożącym bagaż nieodpowiadający warunkom określonym w przepisach i niniejszym Regulaminie Przewozów,
  5. nietrzeźwym lub będącym pod wpływem innych środków odurzających lub które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pasażerów lub obsługi pojazdu,
  6. zanieczyszczającym pojazd,
  7. spożywającym alkohol,
  8. palącym wyroby tytoniowe lub im podobne,
  9. używającym e-papierosów.
 2. W przypadku stwierdzenia przez kierującego niebezpieczeństwa dla podróżnych zobowiązany jest on do zatrzymania pojazdu, ewakuacji pasażerów i wezwania służb ratunkowych.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach obsługa pojazdu w celu uzyskania pomocy ma prawo zjechać z trasy przejazdu do najbliższego Komisariatu Policji lub Straży Miejskiej (lub ich wezwania i oczekiwania na interwencję w uzgodnionym miejscu).
 4. Kierujący pojazdem przed zamknięciem drzwi zobowiązany jest upewnić się, czy wszystkie osoby wsiadające są wewnątrz a wysiadające opuściły pojazd.
 5. Kierujący pojazdem ma obowiązek zatrzymania się na przystanku, na którym oczekują podróżni.
 6. Kierujący pojazdem nie ma obowiązku zatrzymywania się na przystanku w przypadku niestwierdzenia obecności podróżnych na przystanku przy jednoczesnym braku zgłoszenia zamiaru wysiadania przez pasażerów znajdujących się wewnątrz pojazdu.
 7. Kierujący pojazdem ma prawo nie otworzyć drzwi pojazdu, w obszarze których nie zasygnalizowano zamiaru wysiadania.
 8. Podczas przeprowadzania kontroli biletów kierowca ma prawo udostępnić pasażerom do wsiadania i wysiadania wyłącznie wybrane drzwi.
 9. Na żądanie pasażera kierowca jest zobowiązany do rozłożenia rampy wjazdowej celem umożliwienia dostępu do autobusu osobom o ograniczonej mobilności.
 10. Na żądanie pasażera na kursach objętych programem przewozu rowerów kierowca ma obowiązek asystować pasażerowi przy umieszczaniu i zdejmowaniu roweru z bagażnika rowerowego.
 11. W przypadku przyjęcia przez kierowcę zgłoszenia, o którym mowa w Rozdziale II ust. 12., kierowca jest zobowiązany do telefonicznego powiadomienia o zaistniałej sytuacji Dyspozytora Ruchu PKM Sp. z o.o. oraz do dokonania wpisu w kartę drogową.
 12. Kierujący pojazdem ma obowiązek przyjąć od pasażera rzecz znalezioną w pojeździe oraz przekazać ją Dyspozytorowi Ruchu PKM Sp. z o.o.

ROZDZIAŁ IV

KONTROLA BILETOWA

 1. Prawo do kontroli biletów oraz dokumentów uprawniających do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów w pojazdach PKM Sp. z o.o. mają kierujący pojazdem oraz osoby upoważnione przez PKM Sp. z o.o. legitymujące się identyfikatorem ze zdjęciem, pieczęcią i podpisem wystawcy oraz numerem służbowym, zwani dalej kontrolerami.
 2. Pasażer, przebywając w pojeździe, zobowiązany jest do posiadania i niezwłocznego okazywania na każde żądanie kontrolującego (w sposób umożliwiający potwierdzenie autentyczności) ważnych biletów oraz dokumentów uprawniających do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych.
 3. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu kontroler pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.
 4. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu kontroler pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do jej zapłaty. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez przewoźnika, podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty – umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
 5. W razie posiadania przez podróżnego ważnego dokumentu przewozu, którego nie miał podczas przejazdu, do zwrotu
  i umarzania należności za przewóz i opłaty dodatkowej stosuje się przepis ust. 4., zdanie drugie.
 6. Kontroler ma prawo:
  1. w razie odmowy zapłacenia należności – żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego,
  2. w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu – ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji
   lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości,
  3. w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego
   lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony – zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go Prokuraturze
   lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.
 7. Wystawianie opłaty dodatkowej lub wezwania do jej zapłaty powinno odbywać się wyłącznie w pojeździe. Osoba, której wystawia się opłatę dodatkową lub wezwanie do jej zapłaty zobowiązana jest oczekiwać w pojeździe do czasu zakończenia tych czynności.
 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6. pkt b, do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolera. Jeżeli interwencja taka spowoduje opóźnienie pojazdu lub wiąże się z koniecznością zmiany trasy autobusu, podróżny zobowiązany jest do wniesienia z tego tytułu dodatkowej opłaty.
 9. PKM Sp. z o.o. nie odpowiada za dokumenty pozostawione przez pasażera kontrolerom.
 10. Wystawiona opłata dodatkowa lub wezwanie do jej zapłaty upoważniają do kontynuowania podróży do końca trasy kursu, w którym zostały one wystawione.
 11. Od nałożonej opłaty dodatkowej pasażerowi przysługuje pisemne odwołanie do PKM Sp. z o.o. Odwołanie może zostać wniesione w terminie 14 dni od jej nałożenia. Odwołania złożone po tym terminie nie są rozpatrywane. PKM Sp. z o.o. upoważniony jest do przekazywania wniesionych odwołań celem ich weryfikacji podmiotowi kontrolującemu bilety, który nałożył daną opłatę dodatkową.
 12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach PKM Sp. z o.o. ma prawo odstąpić od należnej mu opłaty dodatkowej.

ROZDZIAŁ V

WYSOKOŚĆ OPŁAT DODATKOWYCH I MANIPULACYJNYCH

 1. Wysokość opłat dodatkowych regulowana jest uchwałą nr XI/127/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 23 sierpnia 2011 r.
  w sprawie ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego w Jaworznie.
 2. Opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu lub za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu wynosi 240,00 zł (plus przewoźne), płatna do 7 dni – 150,00 zł (plus przewoźne).
 3. Opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu lub za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu płatna w miejscu kontroli wynosi 100,00 zł (w tym przewoźne).
 4. Opłata manipulacyjna za anulowanie opłaty dodatkowej wynosi 10,00 zł.
 5. Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny wynosi 450,00 zł.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania PKM Sp. z o.o. przyjmuje Zarząd Spółki w siedzibie PKM Sp. z o.o. przy ulicy Krakowskiej 9 w Jaworznie w każdą roboczą środę w godzinach od 12:00 do 13:00.
 2. Skargi, wnioski i reklamacje można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w siedzibie PKM Sp. z o.o. przy ulicy Krakowskiej 9 w Jaworznie w godzinach od 07:00 do 15:00 w dni robocze, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub faxem na numer 32-753-55-01.

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY PRAWNE

 1. Podstawą prawną wydania niniejszego regulaminu jest art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 53 poz. 272 z późn. zm.).
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 53 poz. 272 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).