Uprawnienia do ulg

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr GK.0050.331.2019 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 4 listopada 2019 r.
Obowiązuje od 12 listopada 2019 r.

WYKAZ OSÓB I DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO BEZPŁATNYCH LUB ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ WYKONYWANYCH PRZEZ PKM SPÓŁKA Z O.O. W JAWORZNIE
OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW
Umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i Żandarmerii Wojskowej Legitymacja służbowa.
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z jednym towarzyszącym im opiekunem. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub legitymacja osoby niepełnosprawnej z zakodowanym stopniem oraz symbolem niepełnosprawności wydana przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.
A także: Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji. Dokumenty ważne wraz z dowodem tożsamości.(1)
Dzieci do 16. roku życia, dotknięte niepełnosprawnością określoną w § 2 pkt 1 Rozporządzenia MPiPS z dnia 1 lutego 2002 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 162) wraz z jednym towarzyszącym im opiekunem. Orzeczenie o niepełnosprawności bądź legitymacja osoby niepełnosprawnej wydana przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.(1)
Dzieci i młodzież niepełnosprawna uczęszczająca do szkół i przedszkoli wraz z jednym towarzyszącym im opiekunem. Legitymacja przedszkolna lub szkolna (obowiązuje wzór określony przez właściwe ministerstwo).(1)
Osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku wraz z jednym towarzyszącym im przewodnikiem. Dokument potwierdzający niepełnosprawność z powodu choroby narządu wzroku wydany przez uprawniony organ wraz z dowodem tożsamości. (1)
Dzieci w wieku do 4 lat. Oświadczenie osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży.
Osoby, które ukończyły 70. rok życia. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości i wieku.
Właściciele samochodu w dniu 22 września każdego roku („Dzień bez samochodu”). Dowód rejestracyjny samochodu wraz z dowodem tożsamości.
Pracownicy Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie wraz z jedną wskazaną przez nich osobą pozostającą w najbliższym stopniu pokrewieństwa (współmałżonek, dzieci). Jaworznicka Karta Miejska z zapisanym na niej elektronicznie uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu.
Zorganizowane grupy (co najmniej 10 osób) dzieci i młodzieży szkolnej wraz z opiekunem (1 opiekun na 10 osób) uczestniczące w zorganizowanych przy udziale Gminy Miasta Jaworzno formach wypoczynku letniego i zimowego. „Karta bezpłatnego przejazdu” zawierająca: liczbę osób uczestniczących w zorganizowanych przy udziale Gminy Miasta Jaworzno formach wypoczynku letniego i zimowego, datę, godzinę oraz linię komunikacyjną realizującą przejazd, zatwierdzona przez MZDiM w Jaworznie.
Członkowie rodzin objętych programem „Jaworznicka Rodzina Wielodzietna” – w soboty, niedziele i święta. Karta Dużej Rodziny wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości. 
Dzieci i młodzież do 25. roku życia objęte programem „Jaworznicka Rodzina Wielodzietna” w okresie wiosennej przerwy świątecznej, ferii letnich oraz zimowej przerwy świątecznej (zgodnie z terminami corocznie ogłaszanymi przez Ministra Edukacji Narodowej). Karta Dużej Rodziny wraz z ważną legitymacją szkolną. Obowiązuje wzór określony przez właściwe ministerstwo. (1)
Wszystkie osoby w dniu 1 listopada każdego roku.
Osoby, które uiściły opłatę za parkowanie na płatnym parkingu na Miejskim Centrum Integracji Transportu – do godziny 24:00 dnia, w którym uiszczono opłatę za parking. Dowód uiszczenia opłaty za parking w danym dniu kalendarzowym w postaci wydruku z kasy parkingowej.
OSOBY UPRAWNIONE DO 50% ULGI W PRZEJAZDACH DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO KORZYSTANIA Z 50% ULGI W PRZEJAZDACH
Dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Oświadczenie osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży.
Uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz policealnych do dnia ukończenia 23. roku życia. Ważna legitymacja szkolna. Obowiązuje wzór określony przez właściwe ministerstwo.(1)
Emeryci i renciści, którzy ukończyli 55. rok życia. Dokument tożsamości wraz z legitymacją emeryta (rencisty) lub dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem wypłaty świadczenia z poprzedniego miesiąca. (1)
Osoby z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym wraz z towarzyszącym im opiekunem. Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności wystawiona przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.
Inne osoby, których uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów komunikacją miejską wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Właściwe dokumenty potwierdzające uprawnienie, wynikające z przepisów, które są jego podstawą.

(1) Obywateli pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje dokument potwierdzający wymieniony status, wydany w tych państwach wraz z dowodem tożsamości.

WYBRANE UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH LUB ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ WYKONYWANYCH PRZEZ PKM SPÓŁKA Z O.O. W JAWORZNIE NA PODSTAWIE INNYCH PRZEPISÓW NIŻ ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA JAWORZNA

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW
Posłowie i Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej. Ważna legitymacja poselska lub senatorska.
Inwalidzi wojenni oraz inwalidzi wojskowi oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie zaliczanemu do I grupy inwalidzkiej. Legitymacja inwalidy wojennego lub wojskowego.
Cywilne niewidome ofiary działań wojennych. Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych.
OSOBY UPRAWNIONE DO 50% ULGI W PRZEJAZDACH DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO KORZYSTANIA Z 50% ULGI W PRZEJAZDACH
Kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Legitymacja kombatancka lub zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. (1)
Studenci (osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach magisterskich) polskich i zagranicznych uczelni (za wyjątkiem studentów studiów podyplomowych i doktoranckich). Ważna legitymacja studencka wydana przez polską uczelnię (obowiązuje wzór określony przez właściwe ministerstwo) lub międzynarodowa legitymacja studencka ISIC (International Student Identity Card).
Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych. Ważna legitymacja słuchacza kolegium.
Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami kraju. Legitymacja weterana wraz z legitymacją emeryta – rencisty.
Inne osoby, których uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów komunikacją miejską wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Właściwe dokumenty potwierdzające uprawnienie, wynikające z przepisów, które są jego podstawą.

(1) Obywateli pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje dokument potwierdzający wymieniony status, wydany w tych państwach wraz z dowodem tożsamości.