Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) przeznaczona dla KAŻDEGO pasażera
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 9, 43-600 Jaworzno (zwane dalej: Administratorem);

1 a. Administrator prowadzi operacje gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1 b. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja całości czynności, zadań i procedur związanych z realizacją przewozu pasażerskiego autobusami komunikacji miejskiej (w tym zapewnienie bezpieczeństwa, np. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego) oraz ze sprzedażą i kontrolą biletów (w tym zapewnienie ulg, nakładanie opłat dodatkowych i stosowanie pozostałych regulacji taryfowych zgodnych z Cennikiem Opłat Administratora).

1 c. Główną podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 1983); Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132, z 2018 r. poz. 398, 650); oraz Cennik Opłat – Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr KS.0050.147.2018 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 17 maja 2018 r. (obowiązuje od 4 czerwca 2018 r.), a także – jako podstawa prawnie uzasadnionego interesu Administratora: Regulamin przewozów – Załącznik do Uchwały Zarządu PKM Spółka z o.o. nr 18/07/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. (obowiązuje od 20 lipca 2017 r.)

2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Maciej Zaremba, e-mail: [email protected], nr telefonu: +48 795 579 035 (Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. Pani/Pana danych osobowych).

3. Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane w systemach teleinformatycznych spółek: Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II 23; Multiway Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Hoża 57/3 oraz są przekazywane operatorom pocztowym w trakcie adresowania korespondencji. Administrator jednocześnie oświadcza, że zostały zawarte umowy dot. zapewnienia możliwie najwyższego stopnia ochrony Pana/Pani danych osobowych; że bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest stale monitorowane i audytowane; że ZAWSZE zachowywana jest bezwzględna, zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, tajemnica dot. gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest ZAWSZE dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji czynności, zadania i/lub procedury związanych z realizacją przewozu pasażerskiego autobusami komunikacji miejskiej (w tym zapewnienia bezpieczeństwa, np. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego) i/lub ze sprzedażą biletów (w tym możliwością skorzystania z uprawnień do ulg).

5. ZAWSZE przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania), zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (do innych podmiotów), jak również prawo do cofnięcia zgody w DOWOLNYM momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe NIE będą podlegały profilowaniu (tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym pasażerze na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań konsumenckich).

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji całości czynności, zadań i procedur związanych z realizacją przewozu pasażerskiego autobusami komunikacji miejskiej (w tym zapewnienia bezpieczeństwa, np. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego) oraz ze sprzedażą i kontrolą biletów (w tym stosowanie ulg, nakładanie opłat dodatkowych i pozostałe regulacji zgodne z Cennikiem Biletów Administratora), jednak nie dłużej niż 11 lat (łącznie z 5-letnim okresem archiwizacji).

9. NAJBARDZIEJ aktualne informacje dot. gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są ZAWSZE dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: http://www.pkm.jaworzno.pl/www/inne/ochrona-danych-osobowych/

 

Dodatkowe informacje związane z wystawieniem opłat dodatkowych:

A. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe są gromadzone (zbierane) i przetwarzane w celu nałożenia, rozliczenia, uzyskania, adresowania korespondencji i potwierdzenia otrzymania płatności zw. z opłatą dodatkową za przejazd bez ważnego biletu w autobusach Administratora.

A 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w powyższym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodny z Taryfą Opłat PKM w Jaworznie sp. z o.o., która jest załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr KS.0050.147.2018 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 17 maja 2018 r. (obowiązuje od 4 czerwca 2018 r.)

A 2. Główną podstawą prawną dokonywania kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu jest Art. 33a. Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 r.).

A 3. ZAWSZE przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania), zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (do innych podmiotów, jeśli jest to możliwe), jak również prawo do cofnięcia zgody w DOWOLNYM momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jednakże Pani/Pana oświadczenie woli dot. jakiegokolwiek ograniczenia i/lub usunięcia Pani/Pana danych osobowych związane z nałożeniem, rozliczeniem, uzyskaniem, adresowaniem korespondencji i potwierdzeniem otrzymania płatności zw. z opłatą dodatkową zostanie zrealizowane niezwłocznie, ale dopiero po zakończeniu powyższych działań, zadań i procedur. Nie jest zatem możliwe uniknięcie zapłacenia opłaty dodatkowej poprzez zmianę decyzji dot. zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, gdyż taka zmiana decyzji godziłaby w prawnie uzasadniony i prawnie uregulowany interes Administratora.

B. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do podmiotów trzecich (np. firm windykacyjnych) w trakcie ewentualnego zbycia (sprzedania) wierzytelności (niezapłaconych opłat dodatkowych). Jednocześnie Administrator zapewnia, że przekazanie w ten sposób Pani/Pana danych osobowych odbędzie się z zachowaniem najwyższej staranności zw. ze zgodnym z prawem zabezpieczeniem powierzonych danych osobowych i będzie szczegółowo uregulowane w postanowieniach umownych. O wszelkich takich działaniach Administrator niezwłocznie poinformuje na swojej stronie internetowej, która znajduje się pod adresem: http://www.pkm.jaworzno.pl/www/inne/ochrona-danych-osobowych/

 

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) przeznaczona dla KAŻDEJ osoby składającej skargę/reklamację na usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 9, 43-600 Jaworzno (zwane dalej: Administratorem);
1 a. Administrator prowadzi operacje gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
1 b. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja całości czynności, zadań i procedur związanych z otrzymaniem, rozpatrzeniem i przygotowaniem odpowiedzi dot. złożonej przez Panią/Pana skargi/reklamacji na usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie.
1 c. Główną podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 1983);
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132, z 2018 r. poz. 398, 650);
polskie akty prawne służące ochronie konsumenta, w tym: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst ujednolicony: Dz. U. 2014 poz. 827);
a także – jako podstawa prawnie uzasadnionego interesu Administratora:
Regulamin przewozów – Załącznik do Uchwały Zarządu PKM Spółka z o.o. nr 18/07/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. (obowiązuje od 20 lipca 2017 r.)
2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Maciej Zaremba, e-mail: [email protected], nr telefonu: +48 795 579 035 (Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. Pani/Pana danych osobowych).
3. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane operatorom pocztowym w trakcie adresowania korespondencji. Administrator jednocześnie oświadcza, że zostały zawarte umowy dot. zapewnienia możliwie najwyższego stopnia ochrony Pana/Pani danych osobowych; że bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest stale monitorowane i audytowane; że ZAWSZE zachowywana jest bezwzględna, zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, tajemnica dot. gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest ZAWSZE dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji czynności, zadania i/lub procedury związanych z otrzymaniem, rozpatrzeniem i przygotowaniem odpowiedzi dot. złożonej przez Panią/Pana skargi/reklamacji na usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie.
5. ZAWSZE przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania), zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (do innych podmiotów), jak również prawo do cofnięcia zgody w DOWOLNYM momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe NIE będą podlegały profilowaniu (tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym pasażerze na podstawie jej/jego zachowań zw. z skorzystaniem z internetowych usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań konsumenckich).
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji całości czynności, zadań i procedur związanych z otrzymaniem, rozpatrzeniem i przygotowaniem odpowiedzi dot. złożonej przez Panią/Pana skargi/reklamacji na usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie., jednak nie dłużej niż 11 lat (łącznie z 5-letnim okresem archiwizacji).
9. NAJBARDZIEJ aktualne informacje dot. gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są ZAWSZE dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: http://www.pkm.jaworzno.pl/www/inne/ochrona-danych-osobowych/

 

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) dla każdego kontrahenta spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie (z wyłączeniem postępowań realizowanych na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, że:

1. Administratorem przekazywanych przez Panią/Pana danych osobowych w ramach współpracy/umowy jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno; tel.: +48 32 753 55 00; e-mail: [email protected] (dalej: Administrator).
Uwaga: Jeżeli w ramach umowy/współpracy przekażą nam Państwo dane osobowe swoich pracowników/współpracowników, informujemy, iż niniejsza Klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać im przez Państwa udostępniona.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, jest nim Maciej Zaremba, kontakt: tel.: +48 795 579 035, e-mail: [email protected] Inspektor jest do Państwa dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. danych osobowych.
3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z wymogami RODO oraz powiązanymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, m.in. są to:
a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z późn. zmianami;
b) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zmianami;
c) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, 2320, z późn. zmianami;
d) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Dz. U. z 2020 r. poz. 2296, 2320, z późn. zmianami;
e) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2020 r. poz. 1252, 2255, z późn. zmianami;
f) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zmianami.
4. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania umowy, w celu realizacji innych świadczeń na podstawie jednoznacznie udzielonej zgody, w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w celu realizacji umowy oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora., w tym w celu rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony ew. roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z Administratorem, lub zobowiązań prawnych.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty powiązane z Administratorem, świadczące usługi na rzecz Administratora oraz podmioty współpracujące z Administratorem. W każdej chwili udostępnimy stosowną listę, o ile nie wywoła to kolizji z innymi przepisami prawa.
7. Zebrane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (jeśli jest to zasadne), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (o ile nie wywołuje to kolizji prawnej z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz przepisów prawa. Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest zawsze dobrowolne i wynika z zawartej umowy (i/lub prowadzonej współpracy gospodarczej), jednakże niepodanie danych osobowych może skutkować całkowitą lub częściową niemożnością realizacji umowy przez Administratora.
11. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu [tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym kontrahencie na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych (cyfrowych) usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań przedsiębiorcy].
12. Najbardziej aktualne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: http://www.pkm.jaworzno.pl/www/inne/ochrona-danych-osobowych/

 

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) dot. przetwarzania danych osobowych w ramach postępowań realizowanych na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych, przeznaczona dla kontrahenta spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno; tel.: +48 32 753 55 00; e-mail: [email protected] (dalej: Administrator).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, jest nim Maciej Zaremba, kontakt: tel.: +48 795 579 035, e-mail: [email protected] Inspektor jest do Państwa dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie (OPIS TRYBU) pod nazwą: (NAZWA).
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
oraz Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320 z późn. zm., dalej: Ustawa pzp).
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy pzp.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
osoby/podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy pzp i/lub zewnętrzna kancelaria prawna, i/lub operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, 2320 z późn. zmianami), i/lub posłaniec (kurier) dostarczający korespondencję na zasadach określonych w art. 65 ust. 2, 401 ust. 1, 508 ust. 2 Ustawy pzp.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania zewnętrznemu podmiotowi dostarczającemu (realizującemu) usługi teleinformatyczne i/lub narzędzia/urządzenia komunikacji elektronicznej.
7. Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (w sposób gwarantujący jego nienaruszalność). Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Administrator przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu w postaci, w jakiej została ona sporządzona lub przekazana, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i możliwość odczytania zgodnie z Ustawą pzp (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 ust. 1).
8. Zebrane od Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
9. Ma Pani/Pan prawo do:
żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby;
żądania od Administratora sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby;
żądania od Administratora usunięcia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby.
Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz Ustawy pzp. Z powyższych praw może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora.
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
12. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
13. Jednocześnie Administrator przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane mogą zostać przekazane Administratorowi w związku z prowadzonym postępowaniem i które Administrator pośrednio pozyska od kontrahenta biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
14. Najbardziej aktualne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: http://www.pkm.jaworzno.pl/www/inne/ochrona-danych-osobowych/

 

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych przeznaczona dla każdego stażysty odbywającego praktyki
w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, skrót: RODO):
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie, z siedzibą przy ul. ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno; tel.: +48 32 753 55 00; e-mail: [email protected] (dalej: Administrator);
1 a. Administrator prowadzi operacje przetwarzania (w tym: gromadzenia) Pani/Pana danych osobowych.
1 b. Celem przetwarzania (w tym: gromadzenia) Pani/Pana danych osobowych jest realizacja całości czynności, zadań i procedur związanych z odbywaniem przez Panią/Pana praktyk.
1 c. Główną podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4, 619, 762 z późn. zmianami),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (na podstawie Dz. U. z 2017 r. poz. 1644),
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320 z późn. zmianami),
oraz Regulaminy i wewnętrzne dokumenty zarządcze Administratora dot. polityki kadrowej (jako podstawa prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w rozumieniu Art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO,
oraz – podpisana jeszcze przed rozpoczęciem praktyk – umowa dot. odbywania praktyk (zgodnie z Art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą),
jak również zgoda wyrażona przez stażystę przed rozpoczęciem odbywania praktyk, zgodnie z Art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO (co oznacza, że bez Państwa jednoznacznie wyrażonej zgody dane osobowe nie będą przetwarzane).
2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Maciej Zaremba, e-mail: [email protected], tel.: +48 795 579 035 (Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. Pani/Pana danych osobowych).
3. Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane w systemach teleinformatycznych Administratora i mogą być przekazane osobom trzecim (np. operatorom pocztowym, kurierom) tylko w uzasadnionych prawnie przypadkach.
4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji czynności, zadania i/lub procedury związanych z odbywaniem praktyk.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania – jeśli jest to zasadne i zgodne z prawem), zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (do innych podmiotów, jeśli taka czynność jest zasadna i zgodna z prawem), jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz przepisów prawa. Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe NIE będą podlegały profilowaniu (tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym stażyście na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych usług i systemów teleinformatycznych Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań zw. z wyborem przyszłego zatrudnienia).
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji całości czynności, zadań i procedur związanych z odbywaniem przez Panią/Pana stażu, następnie będą trwale niszczone (czas przechowywania wynosi maksymalnie 1 rok, okres ten może być warunkowo wydłużony na podstawie odrębnych przepisów prawa, np. dla potrzeb postępowania sądowego).
10. Najbardziej aktualne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: www.pkm.jaworzno.pl/www/inne/ochrona-danych-osobowych/

 

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) przeznaczona dla każdego kandydata ubiegającego się o pracę w spółce: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno; tel.: +48 32 753 55 00; e-mail: [email protected] (zwana dalej: Administratorem);
• Administrator prowadzi operacje przetwarzania (w tym: gromadzenia) Pani/Pana danych osobowych;
• Celem przetwarzania (w tym: gromadzenia) Pani/Pana danych osobowych jest realizacja całości czynności, zadań i procedur związanych z procesem rekrutacji Pani/Pana osoby;
• Główną podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162. z późn. zmianami), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509 z późn. zmianami– dla potrzeb określenia terminów ew. roszczeń) oraz Regulaminy i wewnętrzne dokumenty zarządcze Administratora dot. polityki kadrowej (jako podstawa prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w rozumieniu Art. 6 ust. 1 pkt. f. RODO),
• jak również przetwarzanie będzie realizowane wyłącznie po uprzednim jednoznacznym wyrażeniu zgody przez kandydata – Art. 6 ust. 1 pkt. a. RODO.
2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Maciej Zaremba, e-mail: [email protected], +tel.: +48 795 579 035 (Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. Pani/Pana danych osobowych).
3. Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w systemach teleinformatycznych Administratora i nie są przekazywane osobom trzecim (chyba że taka konieczność wyniknęłaby z odrębnych przepisów prawa).
4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji czynności, zadania i/lub procedury związanych z procesem rekrutacji.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania – jeśli jest to zasadne i zgodne z prawem), zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (do innych podmiotów, jeśli taka czynność jest zasadna i zgodna z prawem), jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz przepisów prawa. Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym kandydacie na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych usług i systemów teleinformatycznych Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań społeczno-ekonomicznych).
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji całości czynności, zadań i procedur związanych z procesem rekrutacji, następnie będą trwale niszczone, a ich archiwizowanie nastąpi wyłącznie w przypadku kandydatów, którzy przeszli do zaawansowanych etapów rekrutacji i istnieje konieczność – poprzez zgromadzoną dokumentację rekrutacyjną – potwierdzenia legalności procesu rekrutacyjnego (w takiej sytuacji czas przechowywania dokumentów wynosi maksymalnie 3 lata). Jakiekolwiek inne wydłużenie czasu przechowywania dokumentów aplikacyjnych może wynikać wyłącznie z odrębnych, nienaruszających ochrony danych osobowych, przepisów prawa.
10. Najbardziej aktualne informacje dot. ochrony Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw są dostępne pod adresem: www.pkm.jaworzno.pl/www/inne/ochrona-danych-osobowych/