Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) przeznaczona dla KAŻDEGO pasażera
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 9, 43-600 Jaworzno (zwane dalej: Administratorem);

1 a. Administrator prowadzi operacje gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1 b. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja całości czynności, zadań i procedur związanych z realizacją przewozu pasażerskiego autobusami komunikacji miejskiej (w tym zapewnienie bezpieczeństwa, np. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego) oraz ze sprzedażą i kontrolą biletów (w tym zapewnienie ulg, nakładanie opłat dodatkowych i stosowanie pozostałych regulacji taryfowych zgodnych z Cennikiem Opłat Administratora).

1 c. Główną podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 1983); Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132, z 2018 r. poz. 398, 650); oraz Cennik Opłat – Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr KS.0050.147.2018 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 17 maja 2018 r. (obowiązuje od 4 czerwca 2018 r.), a także – jako podstawa prawnie uzasadnionego interesu Administratora: Regulamin przewozów – Załącznik do Uchwały Zarządu PKM Spółka z o.o. nr 18/07/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. (obowiązuje od 20 lipca 2017 r.)

2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Maciej Zaremba, e-mail: [email protected], nr telefonu: +48 795 579 035 (Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. Pani/Pana danych osobowych).

3. Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane w systemach teleinformatycznych spółek: Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II 23; Multiway Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Hoża 57/3 oraz są przekazywane operatorom pocztowym w trakcie adresowania korespondencji. Administrator jednocześnie oświadcza, że zostały zawarte umowy dot. zapewnienia możliwie najwyższego stopnia ochrony Pana/Pani danych osobowych; że bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest stale monitorowane i audytowane; że ZAWSZE zachowywana jest bezwzględna, zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, tajemnica dot. gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest ZAWSZE dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji czynności, zadania i/lub procedury związanych z realizacją przewozu pasażerskiego autobusami komunikacji miejskiej (w tym zapewnienia bezpieczeństwa, np. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego) i/lub ze sprzedażą biletów (w tym możliwością skorzystania z uprawnień do ulg).

5. ZAWSZE przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania), zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (do innych podmiotów), jak również prawo do cofnięcia zgody w DOWOLNYM momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe NIE będą podlegały profilowaniu (tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym pasażerze na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań konsumenckich).

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji całości czynności, zadań i procedur związanych z realizacją przewozu pasażerskiego autobusami komunikacji miejskiej (w tym zapewnienia bezpieczeństwa, np. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego) oraz ze sprzedażą i kontrolą biletów (w tym stosowanie ulg, nakładanie opłat dodatkowych i pozostałe regulacji zgodne z Cennikiem Biletów Administratora), jednak nie dłużej niż 11 lat (łącznie z 5-letnim okresem archiwizacji).

9. NAJBARDZIEJ aktualne informacje dot. gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są ZAWSZE dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: http://www.pkm.jaworzno.pl/www/inne/ochrona-danych-osobowych/

 

Dodatkowe informacje związane z wystawieniem opłat dodatkowych:

A. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe są gromadzone (zbierane) i przetwarzane w celu nałożenia, rozliczenia, uzyskania, adresowania korespondencji i potwierdzenia otrzymania płatności zw. z opłatą dodatkową za przejazd bez ważnego biletu w autobusach Administratora.

A 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w powyższym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodny z Taryfą Opłat PKM w Jaworznie sp. z o.o., która jest załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr KS.0050.147.2018 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 17 maja 2018 r. (obowiązuje od 4 czerwca 2018 r.)

A 2. Główną podstawą prawną dokonywania kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu jest Art. 33a. Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 r.).

A 3. ZAWSZE przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania), zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (do innych podmiotów, jeśli jest to możliwe), jak również prawo do cofnięcia zgody w DOWOLNYM momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jednakże Pani/Pana oświadczenie woli dot. jakiegokolwiek ograniczenia i/lub usunięcia Pani/Pana danych osobowych związane z nałożeniem, rozliczeniem, uzyskaniem, adresowaniem korespondencji i potwierdzeniem otrzymania płatności zw. z opłatą dodatkową zostanie zrealizowane niezwłocznie, ale dopiero po zakończeniu powyższych działań, zadań i procedur. Nie jest zatem możliwe uniknięcie zapłacenia opłaty dodatkowej poprzez zmianę decyzji dot. zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, gdyż taka zmiana decyzji godziłaby w prawnie uzasadniony i prawnie uregulowany interes Administratora.

B. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do podmiotów trzecich (np. firm windykacyjnych) w trakcie ewentualnego zbycia (sprzedania) wierzytelności (niezapłaconych opłat dodatkowych). Jednocześnie Administrator zapewnia, że przekazanie w ten sposób Pani/Pana danych osobowych odbędzie się z zachowaniem najwyższej staranności zw. ze zgodnym z prawem zabezpieczeniem powierzonych danych osobowych i będzie szczegółowo uregulowane w postanowieniach umownych. O wszelkich takich działaniach Administrator niezwłocznie poinformuje na swojej stronie internetowej, która znajduje się pod adresem: http://www.pkm.jaworzno.pl/www/inne/ochrona-danych-osobowych/

 

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) przeznaczona dla KAŻDEJ osoby składającej skargę/reklamację na usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 9, 43-600 Jaworzno (zwane dalej: Administratorem);
1 a. Administrator prowadzi operacje gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
1 b. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja całości czynności, zadań i procedur związanych z otrzymaniem, rozpatrzeniem i przygotowaniem odpowiedzi dot. złożonej przez Panią/Pana skargi/reklamacji na usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie.
1 c. Główną podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 1983);
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132, z 2018 r. poz. 398, 650);
polskie akty prawne służące ochronie konsumenta, w tym: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst ujednolicony: Dz. U. 2014 poz. 827);
a także – jako podstawa prawnie uzasadnionego interesu Administratora:
Regulamin przewozów – Załącznik do Uchwały Zarządu PKM Spółka z o.o. nr 18/07/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. (obowiązuje od 20 lipca 2017 r.)
2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Maciej Zaremba, e-mail: [email protected], nr telefonu: +48 795 579 035 (Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. Pani/Pana danych osobowych).
3. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane operatorom pocztowym w trakcie adresowania korespondencji. Administrator jednocześnie oświadcza, że zostały zawarte umowy dot. zapewnienia możliwie najwyższego stopnia ochrony Pana/Pani danych osobowych; że bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest stale monitorowane i audytowane; że ZAWSZE zachowywana jest bezwzględna, zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, tajemnica dot. gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest ZAWSZE dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji czynności, zadania i/lub procedury związanych z otrzymaniem, rozpatrzeniem i przygotowaniem odpowiedzi dot. złożonej przez Panią/Pana skargi/reklamacji na usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie.
5. ZAWSZE przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania), zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (do innych podmiotów), jak również prawo do cofnięcia zgody w DOWOLNYM momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe NIE będą podlegały profilowaniu (tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym pasażerze na podstawie jej/jego zachowań zw. z skorzystaniem z internetowych usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań konsumenckich).
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji całości czynności, zadań i procedur związanych z otrzymaniem, rozpatrzeniem i przygotowaniem odpowiedzi dot. złożonej przez Panią/Pana skargi/reklamacji na usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie., jednak nie dłużej niż 11 lat (łącznie z 5-letnim okresem archiwizacji).
9. NAJBARDZIEJ aktualne informacje dot. gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są ZAWSZE dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: http://www.pkm.jaworzno.pl/www/inne/ochrona-danych-osobowych/

 

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) przeznaczona dla KAŻDEGO kontrahenta Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 9, 43-600 Jaworzno (zwany dalej: Administratorem);
1 a. Administrator prowadzi operacje gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
1 b. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja całości czynności, zadań i procedur związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów (w tym kontaktowanie się z klientem w związku z ich realizacją) oraz:
wystawianiem faktur i przyjmowaniem płatności (za art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
wystawianiem zleceń serwisowych (za art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);
kontaktem telefonicznym, e-mailowym oraz korespondencją na podane dane w formularzach na stronie www pod adresem: https://www.pkm.jaworzno.pl/www/inne/uwagi-i-wnioski/ (za art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
rozpatrywaniem skarg i reklamacji związanych z dostarczeniem towarów, wykonaniem umowy lub usługi (za art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
dochodzeniem ew. roszczeń związanych z dostarczeniem towarów, wykonaniem umowy lub usługi (za art. 6 ust. 1 lit. f RODO – ew. windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych);
archiwizowaniem dokumentacji, m.in. umów, zgłoszeń serwisowych, protokołów odbiorczych i dokumentów rozliczeniowych (za art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
prowadzeniem działań marketingowych związanych z oferowanymi usługami (za art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
prowadzeniem działań marketingowych promujących prowadzoną działalność (za art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
obsługą zgłoszeń serwisowych oraz zapytań kierowanych z wykorzystaniem formularzy kontaktowych zamieszczonych na stronie www pod adresem: https://www.pkm.jaworzno.pl/www/inne/uwagi-i-wnioski/ (za art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
udzielaniem odpowiedzi na zapytania ofertowe i postępowania przetargowe (za art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dotyczące oferowanych towarów i usług;
zapewnieniem prawnie uzasadnionego interesu firmy.
1 c. Główną podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są następujące akty prawne:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073, 2244, z 2019 r. poz. 80 (z późn. zm.).
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Dz. U. 2019 poz. 505 (z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz. U. z 2018 r. poz. 646, 1479, 1629, 1633, 2212 (z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Dz. U. z 2018 r. poz. 647, 1544, 1629, 2244, z 2019 r. poz. 60., (z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Dz. U. 2018 poz. 648, (z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2018 r. poz. 649, 1293, z 2019 r. poz. 622, (z późn. zm.).
Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730, (z późn. zm.).

2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Maciej Zaremba, e-mail: [email protected], nr telefonu: +48 795 579 035 (Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. Pani/Pana danych osobowych).

3. Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane w wewnętrznych systemach teleinformatycznych Administratora zgodnie z celami opisanymi w pkt. 1 b.

4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest ZAWSZE dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji czynności, zadania i/lub procedury przedstawionych w punkcie 1 b.

5. ZAWSZE przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania), zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (do innych podmiotów, jeśli jest to zasadne i ma to miejsce), jak również prawo do cofnięcia zgody w DOWOLNYM momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe NIE będą podlegały profilowaniu (tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym kontrahencie na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań przedsiębiorcy).

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji całości czynności, zadań i procedur przedstawionych w punkcie 1 b, jednak nie dłużej niż 11 lat (łącznie z 5-letnim okresem archiwizacji).

9. NAJBARDZIEJ aktualne informacje dot. gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są ZAWSZE dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.pkm.jaworzno.pl/www/inne/ochrona-danych-osobowych/

 

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) dot. przetwarzania danych osobowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (oraz w razie zawarcia umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego) w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; skrót: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej spółka z o.o., 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 9;
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), jest nim Maciej Zaremba; bezpośredni kontakt w każdej kwestii dot. Państwa danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty e-mail: [email protected]zno.pl lub telefonicznie: 795 579 035;
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO („przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze”) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz w razie zawarcia umowy – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego – Państwa dane osobowe będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w celu wykonania zawartej Umowy („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”);
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby, podmioty, instytucje, organizacje, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086 z późn. zmianami; skrót PZP) oraz wszelkie podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi (np. usługi prawne, rachunkowo-księgowe, informatyczne);
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania oraz po jej zakończeniu do momentu przedawnienia roszczeń z niej wynikających, tj. przez maksymalny okres 6 lat;
6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w rozumieniu art. 22 RODO);
8. Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym;
9. Przysługują Państwu następujące prawa:
a) na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa;
b) na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ale zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
10. Zawsze posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie stwierdzenia, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne powiązane przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Podmiotem właściwym do wnoszenia skarg jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych.
11. Nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
12. Najbardziej aktualne informacje dot. przetwarzania (w tym gromadzenia) Państwa danych osobowych są zawsze dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.pkm.jaworzno.pl/www/inne/ochrona-danych-osobowych/