Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) przeznaczona dla KAŻDEGO pasażera
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 9, 43-600 Jaworzno (zwane dalej: Administratorem);

1 a. Administrator prowadzi operacje gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1 b. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja całości czynności, zadań i procedur związanych z realizacją przewozu pasażerskiego autobusami komunikacji miejskiej (w tym zapewnienie bezpieczeństwa, np. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego) oraz ze sprzedażą i kontrolą biletów (w tym zapewnienie ulg, nakładanie opłat dodatkowych i stosowanie pozostałych regulacji taryfowych zgodnych z Cennikiem Opłat Administratora).

1 c. Główną podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 1983); Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132, z 2018 r. poz. 398, 650); oraz Cennik Opłat – Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr KS.0050.147.2018 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 17 maja 2018 r. (obowiązuje od 4 czerwca 2018 r.), a także – jako podstawa prawnie uzasadnionego interesu Administratora: Regulamin przewozów – Załącznik do Uchwały Zarządu PKM Spółka z o.o. nr 18/07/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. (obowiązuje od 20 lipca 2017 r.)

2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Maciej Zaremba, e-mail: [email protected], nr telefonu: +48 795 579 035 (Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. Pani/Pana danych osobowych).

3. Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane w systemach teleinformatycznych spółek: Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II 23; Multiway Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Hoża 57/3 oraz są przekazywane operatorom pocztowym w trakcie adresowania korespondencji. Administrator jednocześnie oświadcza, że zostały zawarte umowy dot. zapewnienia możliwie najwyższego stopnia ochrony Pana/Pani danych osobowych; że bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest stale monitorowane i audytowane; że ZAWSZE zachowywana jest bezwzględna, zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, tajemnica dot. gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest ZAWSZE dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji czynności, zadania i/lub procedury związanych z realizacją przewozu pasażerskiego autobusami komunikacji miejskiej (w tym zapewnienia bezpieczeństwa, np. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego) i/lub ze sprzedażą biletów (w tym możliwością skorzystania z uprawnień do ulg).

5. ZAWSZE przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania), zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (do innych podmiotów), jak również prawo do cofnięcia zgody w DOWOLNYM momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe NIE będą podlegały profilowaniu (tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym pasażerze na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań konsumenckich).

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji całości czynności, zadań i procedur związanych z realizacją przewozu pasażerskiego autobusami komunikacji miejskiej (w tym zapewnienia bezpieczeństwa, np. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego) oraz ze sprzedażą i kontrolą biletów (w tym stosowanie ulg, nakładanie opłat dodatkowych i pozostałe regulacji zgodne z Cennikiem Biletów Administratora), jednak nie dłużej niż 11 lat (łącznie z 5-letnim okresem archiwizacji).

9. NAJBARDZIEJ aktualne informacje dot. gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są ZAWSZE dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: http://www.pkm.jaworzno.pl/www/inne/ochrona-danych-osobowych/

 

Dodatkowe informacje związane z wystawieniem opłat dodatkowych:

A. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe są gromadzone (zbierane) i przetwarzane w celu nałożenia, rozliczenia, uzyskania, adresowania korespondencji i potwierdzenia otrzymania płatności zw. z opłatą dodatkową za przejazd bez ważnego biletu w autobusach Administratora.

A 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w powyższym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodny z Taryfą Opłat PKM w Jaworznie sp. z o.o., która jest załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr KS.0050.147.2018 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 17 maja 2018 r. (obowiązuje od 4 czerwca 2018 r.)

A 2. Główną podstawą prawną dokonywania kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu jest Art. 33a. Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 r.).

A 3. ZAWSZE przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania), zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (do innych podmiotów, jeśli jest to możliwe), jak również prawo do cofnięcia zgody w DOWOLNYM momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jednakże Pani/Pana oświadczenie woli dot. jakiegokolwiek ograniczenia i/lub usunięcia Pani/Pana danych osobowych związane z nałożeniem, rozliczeniem, uzyskaniem, adresowaniem korespondencji i potwierdzeniem otrzymania płatności zw. z opłatą dodatkową zostanie zrealizowane niezwłocznie, ale dopiero po zakończeniu powyższych działań, zadań i procedur. Nie jest zatem możliwe uniknięcie zapłacenia opłaty dodatkowej poprzez zmianę decyzji dot. zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, gdyż taka zmiana decyzji godziłaby w prawnie uzasadniony i prawnie uregulowany interes Administratora.

B. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do podmiotów trzecich (np. firm windykacyjnych) w trakcie ewentualnego zbycia (sprzedania) wierzytelności (niezapłaconych opłat dodatkowych). Jednocześnie Administrator zapewnia, że przekazanie w ten sposób Pani/Pana danych osobowych odbędzie się z zachowaniem najwyższej staranności zw. ze zgodnym z prawem zabezpieczeniem powierzonych danych osobowych i będzie szczegółowo uregulowane w postanowieniach umownych. O wszelkich takich działaniach Administrator niezwłocznie poinformuje na swojej stronie internetowej, która znajduje się pod adresem: http://www.pkm.jaworzno.pl/www/inne/ochrona-danych-osobowych/

 

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) przeznaczona dla KAŻDEJ osoby składającej skargę/reklamację na usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 9, 43-600 Jaworzno (zwane dalej: Administratorem);
1 a. Administrator prowadzi operacje gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
1 b. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja całości czynności, zadań i procedur związanych z otrzymaniem, rozpatrzeniem i przygotowaniem odpowiedzi dot. złożonej przez Panią/Pana skargi/reklamacji na usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie.
1 c. Główną podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 1983);
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132, z 2018 r. poz. 398, 650);
polskie akty prawne służące ochronie konsumenta, w tym: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst ujednolicony: Dz. U. 2014 poz. 827);
a także – jako podstawa prawnie uzasadnionego interesu Administratora:
Regulamin przewozów – Załącznik do Uchwały Zarządu PKM Spółka z o.o. nr 18/07/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. (obowiązuje od 20 lipca 2017 r.)
2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Maciej Zaremba, e-mail: [email protected], nr telefonu: +48 795 579 035 (Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. Pani/Pana danych osobowych).
3. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane operatorom pocztowym w trakcie adresowania korespondencji. Administrator jednocześnie oświadcza, że zostały zawarte umowy dot. zapewnienia możliwie najwyższego stopnia ochrony Pana/Pani danych osobowych; że bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest stale monitorowane i audytowane; że ZAWSZE zachowywana jest bezwzględna, zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, tajemnica dot. gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest ZAWSZE dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji czynności, zadania i/lub procedury związanych z otrzymaniem, rozpatrzeniem i przygotowaniem odpowiedzi dot. złożonej przez Panią/Pana skargi/reklamacji na usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie.
5. ZAWSZE przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania), zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (do innych podmiotów), jak również prawo do cofnięcia zgody w DOWOLNYM momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe NIE będą podlegały profilowaniu (tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym pasażerze na podstawie jej/jego zachowań zw. z skorzystaniem z internetowych usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań konsumenckich).
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji całości czynności, zadań i procedur związanych z otrzymaniem, rozpatrzeniem i przygotowaniem odpowiedzi dot. złożonej przez Panią/Pana skargi/reklamacji na usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie., jednak nie dłużej niż 11 lat (łącznie z 5-letnim okresem archiwizacji).
9. NAJBARDZIEJ aktualne informacje dot. gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są ZAWSZE dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: http://www.pkm.jaworzno.pl/www/inne/ochrona-danych-osobowych/

 

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) przeznaczona dla KAŻDEGO kontrahenta Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 9, 43-600 Jaworzno (zwany dalej: Administratorem);
1 a. Administrator prowadzi operacje gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
1 b. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja całości czynności, zadań i procedur związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów (w tym kontaktowanie się z klientem w związku z ich realizacją) oraz:
wystawianiem faktur i przyjmowaniem płatności (za art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
wystawianiem zleceń serwisowych (za art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);
kontaktem telefonicznym, e-mailowym oraz korespondencją na podane dane w formularzach na stronie www pod adresem: https://www.pkm.jaworzno.pl/www/inne/uwagi-i-wnioski/ (za art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
rozpatrywaniem skarg i reklamacji związanych z dostarczeniem towarów, wykonaniem umowy lub usługi (za art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
dochodzeniem ew. roszczeń związanych z dostarczeniem towarów, wykonaniem umowy lub usługi (za art. 6 ust. 1 lit. f RODO – ew. windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych);
archiwizowaniem dokumentacji, m.in. umów, zgłoszeń serwisowych, protokołów odbiorczych i dokumentów rozliczeniowych (za art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
prowadzeniem działań marketingowych związanych z oferowanymi usługami (za art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
prowadzeniem działań marketingowych promujących prowadzoną działalność (za art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
obsługą zgłoszeń serwisowych oraz zapytań kierowanych z wykorzystaniem formularzy kontaktowych zamieszczonych na stronie www pod adresem: https://www.pkm.jaworzno.pl/www/inne/uwagi-i-wnioski/ (za art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
udzielaniem odpowiedzi na zapytania ofertowe i postępowania przetargowe (za art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dotyczące oferowanych towarów i usług;
zapewnieniem prawnie uzasadnionego interesu firmy.
1 c. Główną podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są następujące akty prawne:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073, 2244, z 2019 r. poz. 80 (z późn. zm.).
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Dz. U. 2019 poz. 505 (z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz. U. z 2018 r. poz. 646, 1479, 1629, 1633, 2212 (z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Dz. U. z 2018 r. poz. 647, 1544, 1629, 2244, z 2019 r. poz. 60., (z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Dz. U. 2018 poz. 648, (z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2018 r. poz. 649, 1293, z 2019 r. poz. 622, (z późn. zm.).
Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730, (z późn. zm.).

2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Maciej Zaremba, e-mail: [email protected], nr telefonu: +48 795 579 035 (Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. Pani/Pana danych osobowych).

3. Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane w wewnętrznych systemach teleinformatycznych Administratora zgodnie z celami opisanymi w pkt. 1 b.

4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest ZAWSZE dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji czynności, zadania i/lub procedury przedstawionych w punkcie 1 b.

5. ZAWSZE przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania), zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (do innych podmiotów, jeśli jest to zasadne i ma to miejsce), jak również prawo do cofnięcia zgody w DOWOLNYM momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe NIE będą podlegały profilowaniu (tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym kontrahencie na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań przedsiębiorcy).

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji całości czynności, zadań i procedur przedstawionych w punkcie 1 b, jednak nie dłużej niż 11 lat (łącznie z 5-letnim okresem archiwizacji).

9. NAJBARDZIEJ aktualne informacje dot. gromadzenia (zbierania) i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są ZAWSZE dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.pkm.jaworzno.pl/www/inne/ochrona-danych-osobowych/