Regulamin JKM

Ważny od 22 czerwca 2014 r.

Regulamin Jaworznickiej Karty Miejskiej

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie

I Stosowana terminologia

 1. PKM – Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie.
 2. Jaworznicka Karta Miejska – zwana inaczej Kartą, Kartą Miejską lub w skrócie JKM, jest kartą z pamięciowym układem elektronicznym będącym nośnikiem Kontraktów, EP lub innych usług oraz umożliwia wykupienie E-biletu w Sklepie internetowym.
 3. Sklep internetowy – sklep dostępny pod adresem https://kartamiejska.pl/Jaworzno, prowadzący sprzedaż E-biletów.
 4. Kontrakt (elektroniczny bilet okresowy) – zapis na Karcie, uprawniający do wielokrotnych przejazdów środkami transportu miejskiego PKM zgodnie z obowiązującym Cennikiem Opłat.
 5. E-bilet – bilet okresowy zakupiony w Sklepie internetowym, uprawniający do wielokrotnych przejazdów środkami transportu miejskiego PKM zgodnie z obowiązującym Cennikiem Opłat.
 6. EP – Elektroniczna Portmonetka – usługa uruchomiona na JKM, pozwalająca na gromadzenie środków pieniężnych celem wykorzystania ich do wnoszenia opłat za jednorazowe przejazdy autobusami PKM.
 7. Zarejestrowanie („skasowanie”) EP – wniesienie opłaty jednorazowej za przejazd autobusem PKM przy użyciu JKM zgodnie z obowiązującym Cennikiem Opłat.
 8. Wyrejestrowanie EP – przyłożenie Karty do panelu kasownika przy wyjściu z autobusu.
 9. Pełna Aktywacja EP – Zarejestrowanie EP oraz Wyrejestrowanie EP podczas jednego przejazdu autobusem PKM.
 10. Kodowanie – elektroniczne zapisanie na Karcie Kontraktu lub doładowania EP przez terminal kodujący lub automat biletowy.
 11. Kodowanie E-biletu – elektroniczne zapisanie na Karcie E-biletu przez czytnik kontrolerski lub automat biletowy. Po zakończeniu Kodowania E-biletu staje się on Kontraktem.
 12. Blokada Karty – blokada dostępu do posiadanych na Karcie Kontraktów, E-biletów oraz środków w EP, przeprowadzana przez PKM w przypadku zgłoszenia przez użytkownika jej utraty.
 13. Cennik Opłat – cennik opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej PKM.
 14. POK – Punkty Obsługi Klienta – placówki prowadzące sprzedaż Kontraktów i doładowań EP.
 15. COK – Centrum Obsługi Klienta – POK prowadzący również obsługę reklamacji JKM.
 16. Paragon – wydruk z terminala kodującego potwierdzający Kodowanie Kontraktu lub doładowania EP.

II Składanie wniosku i wydawanie Karty

 1. Karta jest własnością PKM.
 2. Karta może być użytkowana wyłącznie przez osobę, której dane zostały na niej zapisane.
 3. Użytkownik może posługiwać się tylko jedną Kartą imienną.
 4. Wniosek o wydanie Karty można pobrać w COK oraz ze strony internetowej PKM. Poprawnie wypełniony wniosek należy złożyć w COK lub przesłać pocztą na adres PKM.
 5. Imienną Kartę odbiera się osobiście w COK nie wcześniej niż w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku lub, zgodnie z dyspozycją złożoną we wniosku, Karta jest wysyłana na adres korespondencyjny wnioskodawcy w terminie do 3 dni roboczych po otrzymaniu przez COK prawidłowo wypełnionego wniosku.
 6. Za osobę niepełnoletnią wniosek wypełnia rodzic lub opiekun prawny dziecka.
 7. Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek o wydanie Karty nie jest rozpatrywany.
 8. Wnioskodawca otrzymuje Kartę bezpłatnie.
 9. Karta wydana przez COK jest kartą aktywną, gotową do Kodowania i zakupu E-biletów.
 10. Każdorazową zmianę danych osobowych (imię, nazwisko, adres) wnioskodawca zgłasza w COK celem uaktualnienia informacji zapisanych na Karcie. Aktualizacja dokonywana jest po wypełnieniu przez wnioskodawcę wniosku oraz okazaniu pracownikowi COK dowodu tożsamości i Karty. Aktualizacja jest bezpłatna.

III Zasady Kodowania JKM

 1. Karta może być równocześnie nośnikiem dwóch dowolnych Kontraktów przewidzianych przez Cennik Opłat oraz EP.
 2. Kodowanie może być przeprowadzone w POK lub też w autobusie wyposażonym w automat biletowy.
 3. Jeżeli Kodowanie ma miejsce w POK, w celu Kodowania pasażer informuje pracownika POK o rodzaju Kontraktu, jaki chce zakupić lub wielkości żądanego doładowania EP, a następnie przekazuje mu Kartę.
 4. Jeżeli Kodowanie ma miejsce w automacie biletowym, w celu Kodowania pasażer postępuje zgodnie z instrukcją wyświetloną na ekranie urządzenia.
 5. Automaty biletowe umożliwiają Kodowanie EP (kwotami: 5, 10, 15… 45, 50 zł: bilonem – z wyłączeniem monet 1, 2, 5 gr – lub przy użyciu zbliżeniowych kart płatniczych) oraz E-biletów.
 6. Z przyczyn technicznych na kartach wydanych przed 4 sierpnia 2012 r. pierwsze Kodowanie EP musi odbyć się w POK.
 7. Kodowanie na Karcie E-biletu możliwe jest najwcześniej po godzinie od otrzymania potwierdzenia wpłaty ze sklepu internetowego.
 8. Każdorazowo po przeprowadzeniu Kodowania Kontraktu lub EP wydawany jest Paragon, który jest podstawą składania ewentualnych reklamacji. Paragon zawiera datę i godzinę Kodowania oraz – w przypadku Kodowania Kontraktu: datę Kodowania, opis zakodowanego biletu, cenę biletu, datę początku i końca ważności biletu, oznaczenie punktu sprzedaży, numer Karty; w przypadku doładowania EP: stan EP przed Kodowaniem, wartość doładowania, saldo EP po Kodowaniu, oznaczenie punktu sprzedaży, numer Karty.
 9. Zasady Kodowania E-biletu określa Regulamin Sklepu internetowego, dostępny pod adresem https://kartamiejska.pl/pl-pl/RegulaminJkm.aspx.
 10. W przypadku, gdy dzień rozpoczęcia ważności Kontraktu jest równocześnie dniem jego zakupu, Kontrakt jest ważny od godziny zakupu, wskazanej na Paragonie.
 11. Suma środków zgromadzonych w EP nie może przekraczać 240 zł. PKM zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości ustanowionego limitu.
 12. Kontrakty i E-bilety nie mogą zostać wykupione wcześniej niż na 60 dni przed rozpoczęciem ich ważności.

IV Zasady użytkowania JKM

 1. Zarejestrowanie EP odbywa się poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku („N” dla przejazdu normalnego lub „U” dla przejazdu ulgowego) na panelu kasownika a następnie – w przeciągu 5 sekund – przyłożenie Karty do kasownika. Niezachowanie opisanej procedury uniemożliwia wniesienie opłaty za przejazd.
 2. Zarejestrowanie EP należy wykonać niezwłocznie po wejściu do pojazdu.
 3. Przy Zarejestrowaniu EP pobierana jest kwota równa cenie przejazdu do końca trasy danego kursu, zgodna z Cennikiem Opłat.
 4. Aby Zarejestrować EP, pasażer zobowiązany jest posiadać w EP co najmniej równowartość najtańszego przejazdu w strefie, w której rozpoczyna podróż.
 5. Wyrejestrowanie EP przeprowadza się na przystanku docelowym.
 6. Dokonanie Pełnej Aktywacji EP skutkuje zwrotem do EP promocyjnej kwoty zgodnej z Cennikiem Opłat.
 7. Przy Wyrejestrowaniu nie należy używać przycisków wyboru rodzaju opłaty.
 8. Nie przewiduje się wnoszenia opłat za współpasażera ze środków EP.
 9. Każda operacja przeprowadzana przy użyciu kasownika potwierdzana jest komunikatem informacyjnym na wyświetlaczu, widocznym tak długo, jak długo przyłożona jest do niego Karta.
 10. Poprawność przeprowadzanego Rejestrowania, Wyrejestrowania EP lub przyłożenia do kasownika Karty z ważnym Kontraktem potwierdzana jest pojedynczym sygnałem dźwiękowym oraz chwilowym zaświeceniem się czerwonej lampki na panelu kasownika.
 11. Przy poprawnym Rejestrowaniu EP na ekranie kasownika pojawia się napis: „Pobrano: … zł”.
 12. Wyświetlenie na ekranie kasownika komunikatu: „PRZED kasowaniem wybierz N lub U” oznacza, iż opłata za przejazd nie została pobrana i czynność Rejestrowania biletu należy powtórzyć.
 13. Zbyt szybkie odsunięcie karty od kasownika powoduje wyświetlenie komunikatu „Sprawdź operację”. Należy wtedy wcisnąć przycisk „S” na kasowniku oraz ponownie zbliżyć do niego Kartę, aby sprawdzić, czy operacja została przyjęta przez kasownik. W przypadku stwierdzenia braku rejestracji wykonanej czynności, należy ją powtórzyć.
 14. Zaświecenie czerwonej lampki na kasowniku oraz potrójny sygnał dźwiękowy oznaczają brak środków w EP lub też Blokadę Karty. W takim przypadku pasażer jest zobowiązany do zakupu biletu jednorazowego u kierowcy lub w automacie biletowym.
 15. W przypadku gdy pobrana opłata za przejazd przekracza wielkość środków zgromadzonych w EP, saldo EP przyjmuje wartość ujemną. Brakująca kwota zostanie potrącona pasażerowi przy kolejnym Kodowaniu EP.
 16. Termin ważności posiadanych Kontraktów oraz saldo EP można sprawdzić wciskając przycisk „S” i zbliżając Kartę do czytnika kasownika. Informacje o zawartości Karty wyświetlane są sekwencyjnie. E-bilet nie jest czytany przez kasowniki.
 17. W przypadku awarii lub podmiany autobusu na trasie nie należy Wyrejestrowywać Karty przed opuszczeniem podmienianego autobusu ani Zarejestrowywać Karty w podmienionym pojeździe. Wyrejestrowanie należy przeprowadzić dopiero na przystanku docelowym.
 18. Przyłożenie do kasownika Karty z ważnym Kontraktem bez wcześniejszego naciśnięcia przycisku N bądź U powoduje zarejestrowanie elektronicznego biletu okresowego. Czynność ta nie jest obowiązkowa, nie zmienia stanu środków na Karcie (nie powoduje jednoczesnego Zarejestrowania EP), może być wykonywana dla celów statystycznych (dla potrzeb liczenia pasażerów przewożonych w pojeździe).
 19. Niezarejestrowana EP, Karta bez ważnego Kontraktu, E-biletu lub sam Paragon nie upoważnia do przejazdu.

V Zasady kontroli JKM w komunikacji miejskiej

 1. Kontrolę JKM mogą przeprowadzać wyłącznie osoby upoważnione przez PKM, wskazane w regulaminie przewozów PKM.
 2. Pasażer podczas kontroli zbliża Kartę do czytnika kontrolerskiego w sposób umożliwiający odczytanie zawartości Karty. Na żądanie kontrolera pasażer okazuje dowód tożsamości potwierdzający prawo do użytkowania Karty oraz ewentualny dokument uprawniający do przejazdów ulgowych, zgodnie z obowiązującym wykazem osób i dokumentów uprawniających do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej wykonywanych przez PKM.
 3. Czytnik kontrolerski odczytuje informacje o Kontraktach, E-biletach, EP oraz imię i nazwisko pasażera.
 4. W przypadku gdy pasażer posiada ważny niezakodowany wcześniej E-bilet, podczas kontroli biletów zostaje on automatycznie zapisany na Karcie, stając się Kontraktem.
 5. W przypadku stwierdzenia Blokady Karty lub faktu, że kontrolowany pasażer nie jest w stanie potwierdzić prawa do użytkowania Karty (niezgodność danych osobowych zapisanych na Karcie i w dowodzie tożsamości, brak dowodu tożsamości), kontroler ma prawo zatrzymać Kartę i przekazać ją do wyjaśnienia PKM. Pasażerowi nakłada się opłatę dodatkową, zgodnie z zapisami Cennika Opłat i regulaminem przewozów PKM.

VI Zasady reklamacji JKM, anulowania Kontraktów, E-biletów oraz zwrotu środków z EP

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem JKM można składać w COK.
 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni od daty ich złożenia.
 3. Kartę z ujawnioną wadą fabryczną można bezpłatnie wymienić w COK.
 4. Paragon jest wymagany przy składaniu reklamacji Kontraktu.
 5. Aby reklamować E-bilet, niezbędny jest identyfikator transakcji zakupu oraz numer Karty.
 6. Zawarty Kontrakt lub zakupiony E-bilet (wyłącznie 30-dniowy, 90-dniowy, 180-dniowy lub roczny) można zwrócić w COK najpóźniej do 5-tego dnia licząc od daty początku jego obowiązywania. Przy zwrocie potrąca się opłatę manipulacyjną, w wysokości 20% jego ceny nominalnej.
 7. Utratę Karty (zagubienie, kradzież, zniszczenie) należy pisemnie zgłosić w COK. Karta utracona zostaje zablokowana. W terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia klientowi wydawany jest duplikat Karty. Opłata manipulacyjna za odtworzenie zakodowanych na Karcie danych wynosi 10 zł.
 8. Po weryfikacji w systemie informatycznym rejestrującym sprzedaż na duplikacie Karty odtwarzane są Kontrakty, EP oraz E-bilety, jakie były zakodowane na Karcie utraconej.
 9. Środki w EP zakodowane na utraconej Karcie odtwarzane są według salda Karty z następnego dnia po zgłoszeniu jej utraty.
 10. Pasażer może ubiegać się o przekazanie środków zgromadzonych w EP na wydanej mu Karcie na kartę innego Pasażera w COK po uprzednim złożeniu wypełnionego wniosku dostępnego w COK. O przekazanie środków z Karty osoby niepełnoletniej występuje rodzic lub opiekun prawny. Opłata manipulacyjna za przekazanie środków wynosi 10 zł, niezależnie od wielkości przekazywanych środków.

VII Zasady właściwego posługiwania się JKM

 1. Karty nie wolno łamać, zginać lub w jakikolwiek sposób uszkadzać mechanicznie (np. dziurkując, obcinając).
 2. Karty nie należy narażać na oddziaływanie wysokich i niskich temperatur, a także środków chemicznych, silnych pól magnetycznych lub elektrycznych.
 3. Kartę można bezpiecznie przechowywać i użytkować wraz z innymi kartami tego typu (np. z kartami płatniczymi).